T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanlığı
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanlığı

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Duyurular

Güncelleme Tarihi: 24/03/2020


Duyuru 1 

Sağlıkta Kalite Standartlarında yer alan 00 02 19Psikiyatri Hizmetleri Bölümü, sağlık kurumlarında Sağlık Müdürlüğünce tescil edilmiş müstakil bir psikiyatri servisi bulunması durumunda değerlendirilecektir. Psikiyatri hizmetleri için müstakil bir servis bulunmayıp, sadece yatak tahsisi yapılan durumlarda Psikiyatri Hizmetleri Bölümünün standartları değerlendirme dışı kabul edilecektir.

Duyuru 2
Hasta Başı Test Cihazları (HBTC); Hasta başında değerlendirme/test amaçlı olarak laboratuar dışında erken tanı için kullanılan tıbbi tanı cihazlarıdır. Hasta başı test cihazları hızlı sonuç vermesinden dolayı hastanelerde, acil serviste, yoğun bakımda ve ameliyathanelerde tercih edilebilir. 

HBTC'ler; Kan glikozu, kan gazı ve elektrolitleri,  idrar strip testi, streptokok antijeni, kardiyak enzimler, koagülasyon parametreleri, C-reaktif protein gibi parametreleri laboratuar dışında ölçen cihazlardır.

 Duyuru 3
SKS Hastane Biyokimya, Mikrobiyoloji ve Patoloji Laboratuvar Hizmetleri Bölümünde yer alan  “ Hastane dışında yapılan testlere yönelik düzenleme yapılmalıdır.”  standardı aşağıda yer alan açıklamalar esas alınarak değerlendirilecektir.   Biyokimya Laboratuvar Hizmetleri 00.02.03.13.00 kodlu standardın;  00.02.03.13.01 00.02.03.13.03 kodlu değerlendirme ölçütleri değerlendirilecektir. Mikrobiyoloji Laboratuvar Hizmetleri 00.02.04.17.00 kodlu standardın; 00.02.04.17.01   00.02.04.17.03 kodlu değerlendirme ölçütleri değerlendirilecektir. Patoloji Laboratuvar Hizmetleri   00.02.05.17.00 kodlu standardın; 00.02.05.17.01 00.02.05.17.03 kodlu değerlendirme ölçütleri değerlendirilecektir. 

 

Duyuru 4
SKS Hastane Kurumsal Hizmet Yönetimi Boyutunda yer alan Enfeksiyonların Kontrolü ve Önlenmesi bölümündeki 01.03.03.00 kodlu standartta; temas izolasyonu, damlacık izolasyonu ve solunum izolasyonu için kullanılacak tanımlayıcı figürler belirlenmiştir. Söz konusu figürlerin kullanılması ile birlikte hastanelerimizde izolasyon konusunda gerçekleştirilecek faaliyetlerde, sağlık personeli arasında uygulama birliği sağlanmış olacaktır.  Kurumlarımız, bu izolasyon yöntemleri yanında, sıkı temas izolasyonu yöntemini de tanımlayabilir ve bu yöntemi gösteren tanımlayıcı figürü kendi uygulamalarına göre belirleyebilirler. Ayrıca izolasyon tanımlayıcı figürleri ile birlikte hasta ve hasta yakınlarına yönelik olarak "ODAYA GİRMEDEN ÖNCE LÜTFEN HEMŞİRE İLE GÖRÜŞÜNÜZ" gibi uyarıcı yazılar da yazabilirler. Bunun yanı sıra enfekte veya kolonize hastalara yönelik izolasyon önlemlerini, mevcut bilimsel veriler ve Bakanlığımızın ilgili birimlerinin ortaya koymuş olduğu rehberler doğrultusunda gerçekleştirmelidirler.  Kurumlarımız uygulamalarında bu hususları dikkate alarak gerekli düzenlemeleri yapmalıdırlar.

Duyuru 5
 Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) Danışma Komisyonu, gönderilen tüm soruları değerlendirmeye alıp en kısa sürede cevaplamak için gayret sarf etmektedir. Ancak soruların, belirlenen şartlarda gönderilmemesi cevap verme süresinin uzamasına sebep olmaktadır.   Bu nedenle, hksdanisma@gmail.com  mail adresine gönderilecek sorular ile ilgili aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir: Soru sorduğunuz standardın kendisinin ve varsa değerlendirme ölçütünün kodunu, Standartla ilgili sorunuzu, Çalıştığınız kurumun adını, unvanınızı, görevinizi ve iletişim bilgilerinizi yazmalısınız.   Soru ve önerilerinizi gönderirken yukarıdaki hususlara dikkat etmeniz cevap verme süresinin uzamaması açısından önem arz etmektedir. 

Duyuru 6
Biyokimya Laboratuvar Hizmetleri "02.03.09.01" ve Mikrobiyoloji Laboratuvar Hizmetleri "02.04.09.01" kodlu standartlar ile ilgili performans değerlendirme parametreleri aşağıdaki gibi belirlenebilir:

Preanalitik Süreç Performans Değerlendirme Parametreleri
Örneklerin alınması, 
Örneklerin transferi, 
Reddedilen örnekler,

Analitik Süreç Performans Değerlendirme Parametreleri
İç kalite kontrol sonuçları, 
Dış kalite kontrol sonuçları, 
Cihaz arızaları,

Post analitik Süreç Performans Değerlendirme Parametreleri
Panik değerlerin bildirimi, 
Zamanında verilmeyen sonuçlar, 
Otomasyon sorunları, 
Yukarıda belirtilen parametreler sadece örnek olarak verilmiş olup sizler hastanelerinizde ki uygulamalara göre daha fazla parametre belirleyebilirsiniz. 
Patoloji Laboratuvar Hizmetleri 02.05.13.01 kodlu standart ile ilgili performans değerlendirme parametreleri aşağıdaki gibi belirlenebilir: 
Preanalitik Süreç Performans Değerlendirme Parametreleri
Reddedilen örnekler, 
Eksik doldurulan patoloji tetkik istem formu, 
İntraoperatif konsültasyon (frozen section) örnekleri arasında reddedilen örnekler,

Analitik Süreç Performans Değerlendirme Parametreleri
İç kalite kontrol sonuçları, 
Cihaz arızaları,

Post analitik Süreç Performans Değerlendirme Parametreleri
Panik tanı bildirimi, 
Zamanında verilmeyen sonuçlar, 
Zamanında verilmeyen intraoperatif konsültasyon (frozen section) sonuçları, 
Otomasyon sorunları, 
Yukarıda belirtilen parametreler sadece örnek olarak verilmiş olup sizler hastanelerinizde ki uygulamalara göre daha fazla parametre belirleyebilirsiniz.

Duyuru 7
 Sağlıkta Kalite Standartları Patoloji Hizmetleri Bölümünde 00.02.05.09.00 kodlu standartta belirtilen "Panik Tanı Kriterleri"ne İlişkin Açıklama!

PANİK TANI
Klinik olarak öngörülmeyen ancak hastanın tedavi ve izlemini ciddi ve akut şekilde etkileyecek (tümör ön tanısı alan hastalarda saptanan tüberküloz, mantar gibi enfeksiyon hastalıkları ya da hastanın kontrole gelmesini gerektirmeyecek basit işlemler sırasında tesadüfen saptanan neoplaziler gibi) durumları kapsayan ve acil olarak klinik hekimine iletilmesi gereken tanıları tanımlar.

Patoloji Laboratuvarları için örnek "Panik Tanı Kriterleri Listesi"
Lökositoklastik vaskülit 
Gebelik sonlandırılması 
Küretaj materyalinde villus veya trofoblast olmaması 
Endometrium küretajında yağ 
Plevra ve akciğer biyopsisinde başka organ parçası bulunması 
Frozen tanısı ile kalıcı kesit tanısı uyumsuzluğu 
İnce iğne aspirasyonu ilk tanısı ile son tanısı arasında uyumsuzluk 
Beklenmeyen malignite 
Konsültasyon sonucunun orijinal tanıdan farklı olması 
İmmün yetmezlikli hastada BOS 
BAL sıvısında bakteri 
Mantar viral inklüzyon 
Kemik iliği veya kalp kapağında bakteri

Kaynak: Patoloji Dernekleri Federasyonu

Duyuru 8

SKS Güvenlik kamerası kayıtları hakkında

SKS HastaneTesis Yönetimi Bölümü 01.04.02.00 kodlu standardın “Güvenlik kamerası kayıtları en az 6 ay süreyle saklanmalıdır” 01.04.02.02 kodlu değerlendirme ölçütü ile

SKS ADSM Tesis Yönetimi Bölümü 01.03.02.00 kodlu standardın “Güvenlik kamerası kayıtları en az 6 ay süreyle saklanmalıdır” 01.03.02.02 kodlu değerlendirme ölçütünde

Yer alan en az 6 ay saklama süresinin en az 2 ay olması kaydıyla değerlendirmelerde ilgili değerlendirme ölçütü karşılanmış kabul edilecektir.

Duyuru 9

SKS jeneratör ruhsatı hakkında

SKS Hastane Tesis Yönetimi Bölümü 01.04.08.00 kodlu standardın “Jeneratörlerin ruhsatı olmalıdır”01.04.08.02 kodlu değerlendirme ölçütü ile

SKS ADSM Tesis Yönetimi Bölümü 01.03.08.00 kodlu standardın “Jeneratörlerin ruhsatı olmalıdır” 01.03.08.03 kodlu değerlendirme ölçütünün

Değerlendirilmesinde jeneratörlere ilişkin 07.05.1995 tarih ve 22280 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Elektrik Tesisleri Yönetmeliği" kapsamında alınan  "Geçici Kabul Tutanakları" ve "Kesin Kabul Tutanakları" kabul edilecektir.  

Duyuru 10

“SKS Kalite Yönetimi” Linkinin Web Sitelerinde Yer Alması

Bilindiği üzere sağlık hizmetleri sunumunda hizmet kalitesinin artırılması, sürekli gelişimin sağlanması ve hizmetlerin kalite kültürü içinde yürütülmesi amacıyla kurumlarımızda SKS Hastane kapsamında faaliyetler yürütülmekte ve bu faaliyetlerin yürütülmesinde de başta kurumun üst yöneticileri olmak üzere ilgili komite üyeleri, bölüm kalite sorumluları, kalite yönetim direktörü ve birim çalışanlarının aktif olarak yer alacağı bir yapılanma öngörülmüştür. Bununla birlikte kurumların web siteleri üzerine yapılan inceleme ve değerlendirmelerimizde yukarıda bahsi geçen hususlarla ilgili yeterli ve güncel bilgilerin yer almadığı belirlenmiştir.

Yapılan bu değerlendirmeler sonucunda Bakanlığımıza bağlı kurumların web sitelerinde “SKS Kalite Yönetimi” adı altında bir alan ayrılması ve bu alanda aşağıdaki bilgilerin asgari olarak yer alması kararlaştırılmıştır:

  • ·           Kaliteden sorumlu başhekim yardımcısının adı, soyadı, unvanı, fotoğrafı
  • ·           Kalite yönetim direktörü adı, soyadı, unvanı, fotoğrafı
  • ·           Kalite Yönetim Birimi çalışanlarının adı, soyadı, unvanı, fotoğrafı
  • ·           Oluşturulan komitelerin isimleri ve komite üyelerinin adı, soyadı, unvanı, fotoğrafı
  • ·           Bölüm kalite sorumlularının adı, soyadı, unvanı, fotoğrafı ve sorumlu olduğu bölüm
  • ·           SKS kapsamındaki iyi uygulama örnekleri
  • ·           Öz değerlendirme planı
  • ·           SKS kapsamında gerçekleştirilecek eğitimlerin planı
  • ·           “Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi” ve “Hasta ve Çalışan Güvenliği Yönetmeliği’nin” güncel halleri
  • ·           Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığının Web sitesine erişim linki

 “SKS Kalite Yönetimi” linkinde yer alan bilgilerin güncelliği sağlanmalıdır.

 Duyuru 11

SKS Hastane Biyokimya, Mikrobiyoloji ve Patoloji Laboratuvar Hizmetleri Bölümünde yer alan " Hastane dışında yapılan testlere yönelik düzenleme yapılmalıdır." standardı aşağıda yer alan açıklamalar esas alınarak değerlendirilecektir. Biyokimya Laboratuvar Hizmetleri 00.02.03.13.00 kodlu standardın; 00.02.03.13.01 00.02.03.13.03 kodlu değerlendirme ölçütleri değerlendirilecektir. Mikrobiyoloji Laboratuvar Hizmetleri 00.02.04.17.00 kodlu standardın; 00.02.04.17.01 00.02.04.17.03 kodlu değerlendirme ölçütleri değerlendirilecektir. Patoloji Laboratuvar Hizmetleri 00.02.05.17.00 kodlu standardın; 00.02.05.17.01 00.02.05.17.03 kodlu değerlendirme ölçütleri değerlendirilecektir.

Duyuru 12

SKS Hastane'de yer alan El Hijyeni ile ilgili 01.03.06.00 Kodlu Standarda Yönelik Açıklama!

SKS Hastane ‘‘Enfeksiyon Kontrolü ve Önlenmesi’’ bölümünde yer alan 01.03.06.00 kodlu standardın 01.03.06.02 kodlu “Her yatak başında alkol bazlı el antiseptik solüsyonları bulunmalıdır” şeklinde ifade edilen değerlendirme ölçütünün uygulanması ile ilgili olarak; alkol bazlı el antiseptik solüsyonu bulundurulmasının çocuk servis/kliniklerinde ve psikiyatri servis/kliniklerinde hizmet verilen hasta popülasyonu açısından risk taşıması nedeni ile hasta yatak başında alkol bazlı el antiseptiği bulundurulmaması gerekmekte olup, bu birimlerde görev yapan sağlık çalışanlarının sadece cepte taşınabilen alkol bazlı el antiseptikleri bulundurması ve kullanması gerekmektedir.

Duyuru 13
SKS Doku Tipleme Laboratuvarları makam onay

Resmi Yazı

SKS DTL için tıklayınız.